Inspiracje marca 2015

Oto pierwszy wpis na nowej platformie oraz pierwszy na asiek.com

Jestem bardzo podekscytowana zrealizowaniem mojej wizji oraz odświeżeniem designu strony.

This is the first post on my new platform and the first one at asiek.com

I’m very excited about fulfiled my vision and refresh the design of page.

Inspiracje to moje ulubione wydarzenia, filmy, książki, magazyny, cytaty, osoby, seriale, blogi… w danym miesiącu, które mnie zainspirowały i wniosły coś do mojego życia.

My inspirations are my favorite events, films, books, magazines, quotes, people, series, blogs … in a given month, which inspired me and brought something to my life.

Marzec oznacza dla mnie wiosnę, a wiosna powiew świeżości. Zmianę garderoby, wystroju sypialni, podejścia do codzienności (w końcu budzę się i na zewnątrz świeci słońce – przeważnie). Marzec to miesiąc pełen energii, nowych postanowień i doświadczeń.

March means for me the spring, and the spring breeze of freshness. Change of wardrobe, bedroom decor, approach to everyday life. I love waking up when the sun is shining outside.  March is a month full of energy, new resolves and experiences.

FILMY I SERIALE:

Sędzia – The Jude (2014). Robert Downey Jr. jako adwokat Hank Palmer reprezentujący swojego ojca oskarżonego o morderstwo. Melodramat, który ogląda się z dużym skupieniem. Stary, szanowany sędzia staje przed wymiarem sprawiedliwości.

MOVIES AND SERIES:

The Jude (2014). Robert Downey Jr. Hank Palmer as an attorney representing his father accused of murder. Melodrama, which is watching with a big concentration. Old, and respected judge stands in front of justice.

sędzia_asiek

ARTYKUŁ:

Każdy w obecnych czasach chce zostać blogerem i zarabiać kokosy. Większość autorów z góry zakłada sobie plan jak najszybciej dorobienia się fortuny. Parcie na szkło jest niewyobrażalnie wielkie. Szczerze osobiście nie rozumiem takiego podejścia. Dla mnie blogowanie to poważna sprawa, w którą wkładam dużo serca i oczywiście czasu. Kocham to dla tego, że sprawia mi to przyjemność i cieszy mnie, jeśli mogę podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, moimi ulubionymi rzeczami, przeżyciami, podróżami…

Artykuł Kominka świetnie przedstawia stanowisko blogera w dość cięty sposób, ale konkretny. Pieniądze są ważnym aspektem, ale nie najważniejszym! Prawdziwy bloger godny poszanowania robi to z serca, a nie dla bogactwa i profitów.

ARTICLE:

Everyone nowadays wants to be a blogger and earn coconuts. Most authors presuppos a plan to as soon as possible to earn a lot of money. Pressure at glass is unimaginably huge. I honestly don’t understand this approach. For me blogging is a serious matter. I put a lot of heart and of course time in that. I love it for the fact that I’m enjoying it and I’m happy if I can share with you my thoughts, favorite things, experiences, traveling …

Kominek’s article in a great way presents the position of a contemporary blogger in a cut way but concrete. Money is an important aspect, but not the most important! A real blogger  is worthy of respect and does it from the heart not for the wealth and profits.

CYTAT:

Nic dodać nic ująć – sama prawda.

QUOTE:

Nothing to add and nothing to remove – the truth itself.

cytat_asiek

Share This Story

INSPIRACJE